تعبیر خواب خون - دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش طرفداران رونالدو، تعبیر خواب خون از دیدگاه معبرین اسلامی غم و اندوه و از نظر مفسرین غربی تجارب مشترک انسان هاست. با تعبیر دیدن خون در خواب، تعبیر خواب خونریزی، خون دماغ شدن، خون دادن و... با ادامه این مطلب همراه شوید.

تعبیر خواب خون - دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - برخی از رنگ ها وجود دارند که در خواب دیده نمی شوند مانند رنگ قرمز یا سرخ و به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید. پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباس هایمان به خون آلوده شده است. با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده مطالب این بخش:
 • تعبیر خواب خون
 • تعبیر خواب خون دماغ
 • تعبیر خواب خون بالا آوردن
 • تعبیر خواب خون خوردن
 • تعبیر خواب خونریزی
 • تعبیر خواب خون دادن

تعبیر خواب خون

تونی کریسپ در کتاب خود فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن خون در رویا می گوید:

تصویر خون در رویا نشان دهنده گردش حیات کائنات در وجود ماست. پس خون یا هر نوشیدنی سرخ رنگی تجربه جمعی زندگی بشری را به تصویر می کشد. به عبارت دیگر، تجاربی که همه ما می توانیم در آن ها با هم شریک باشیم در قالب خون مشترک مجسم می شوند.

کارل گوستاو یونگ در این باره می گوید:

دیدن خون در خواب بیانگر زندگی، عشق، اشتیاق و نا امیدی است. اگر شما کلمه خون را در خواب ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی تواند تغییر کند. اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی ای است که صرف یک پروژه کرده اید.

شما تلاش زیادی را صرف کاری کرده اید و نمی خواهید تسلیم شوید و رهایش کنید. اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، این رویا یک هشدار است. موقعیتی است که شما نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی توانید دیگر از آن دوری کنید.خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد، بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با آن روبرو شوید، بی نهایت احساسی است.

به بیان یونگ زنان معمولا زمان کمی قبل از دوران قاعدگی شان، یا در طول دوران قاعدگی شان یا زمانی که حامله هستند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب کسی که خونریزی دارد. برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می کشند. این خواب ها، یاد آور این است که کار ها را آرامتر پیش ببریم (آسان بگیریم)

یونگ همچنین دیدن دلمه خون روی زخم را نمادی شفا می داند. اگر شما روی زخم را می کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می کنید. شما نیاز دارید به چیز ها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.

تعبیر خواب خون دماغ

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده شود. اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش شود و مالش را نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.
 • اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان شد ، دلیل است که در حق او ، سخنی زشت گویند.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می آید از نظر اجتماعی گرفتاری هایی پیدا می کنیم و احتمالا شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می گیرد.

تعبیر خون در خواب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می آید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن خون غم واندوه بود
 • دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می باشد واز غم بیرون آید

آنلی بیتون:

 • دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.
 • دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.

تعبیر خواب خون بالا آوردن

برایت مى گوید: بالا آوردن خون در خواب، نشانه ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى کند.

به بیان یونگ اگر خواب ببینید که خون سرفه میکنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیتهایی می کنید که نتیجه عکس می دهند.

ژوگنگ (Zhougong) مشاهده بالا آوردن خون در خواب را نشانه ای از بدن قوی و سلامت جسمانی بیننده خواب عنوان کرده است. اگر در خواب شخص دیگری را دیدید که خون بالا می آورد بیانگر آن است که صاحب خواب به خوبی توانایی هماهنگ کردن روابطش را با دوستان خود دارد. اگر تاجری در خواب بیند که خون بالا می آورد نشانه آن است که در کار خود شرکای تازه ای پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب خون خوردن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما خون می نوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می شوید.

به بیان معبرین غربی خوابی که در آن احساس می کنید که نیاز به نوشیدن خون دارید به این معنی است که اخیرا دچار افکاری تیره و تار شده اید. اگر در خواب خود خون نوشیدید نشان دهنده آن است که اوضاع زندگی شما همیشه به این خوبی پیش نخواهد رفت. به بیانی دیگر همیشه زندگی بر وفق مرادتان نخواهد بود. شاید در زندگی عاشقانه خود با مسائل عدیده ای روبرو بوده اید و همه چیز آنگونه که انتظارش را داشته اید رضایت بخش نبوده است.

تعبیر خواب خونریزی

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه شما خونریزی می کنید یا خون از شما می رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید. ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. برخی از عملکرد های گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.

برایت مىگوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان دچار خونریزى شده، به این معناست که یک فرصت خوب براى انجام کارها به دست مى آورید.

تعبیر خواب خون آمدن از دندان

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که از بن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم.

تعبیر خواب خون دادن

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما خون می دهید یا خون اهدا می کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی می کنید. اگر خون همه جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه می کنید. شما به معنای واقعی کلمه، منفجر می شوید.

چنانچه در خواب ببینید که به شما خون تزریق می شود بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید و احیا شوید. ممکن است الهام و آرزو نداشته باشید و نیاز به انگیزه جدید در زندگی دارید.

تعبیر خواب جاری شدن خون

ابن سیرین: اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز شود و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

ابراهیم کرمانی: اگر اندامی از اندام های او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم از بدنمان خون می رود گرفتار غم و اندوه می شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می گردیم.

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید.
 • اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد.

تعبیر خواب خارج شدن خون از اندام تناسلی

ابراهیم کرمانی:

 • اگر بیند که از قضیبش (آلت تناسلی مردانه) خون بیرون آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد.
 • اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند.

تعبیر خواب مکانی پر از خون

جابر مغربی گوید: اگر بیند که درجایی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در شهری یا کوچه ای خون همی رفت، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته شود.

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیم که گرفتاری و ابتلا دارد.

تعبیر خواب لباس خونی

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم لباس هایمان خون آلود شده بدنام می شویم و به ما تهمت می زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن لکه های خون بر لباس، نشانه دشمنانی است که می خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده اید، جلوگیری کنند.

منبع: setare.com
انتشار: 29 اسفند 1399 بروزرسانی: 29 اسفند 1399 گردآورنده: 7ronaldo7.ir شناسه مطلب: 825

به "تعبیر خواب خون - دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب خون - دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید